Podziękowania

Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do organizacji dożynek, zarówno mieszkańcom za przepięknie przystrojenie naszego sołectwa, a także Radzie Sołeckiej, Starostom Dożynek, Sponsorom oraz każdemu z osobna za pomoc. 

Sołtys Ryszard Grzegoszczyk 

Zbiórka popiołu

Informujemy, że w związku ze zmianą regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce od stycznia 2018 roku, na terenie gminy prowadzona będzie selektywna zbiórka popiołu pochodzącego z palenisk domowych.

 Urząd Gminy w porozumieniu z firmą aktualnie świadczącą usługi odbioru odpadów tj. spółką ALBA Południe Polska, w okresie od października do grudnia 2017r.  przeprowadzi Program pilotażowy związany z odbiorem popiołów spod nieruchomości zamieszkałych.
Zbiórka popiołu odbędzie się w tym samym czasie co zbiórka odpadów zmieszanych. W dniu zbiórki odpadów zmieszanych samochód w pierwszej kolejności zabierze pojemnik z popiołem, a następnie podjedzie po pojemnik z odpadami zmieszanymi. Pojemnik przeznaczony do gromadzenia popiołu należy oznaczyć napisem „POPIÓŁ”.

Informujemy, iż zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia firma ALBA Południe Polska Sp. z o. o. ma obowiązek umożliwić mieszkańcom Gminy Gorzyce zakup pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych. W przypadku chęci zakupu  przedmiotowych pojemników prosimy kontaktować się pod nr.  32 451 20 15
Koszt pojemników w firmie ALBA Południe Polska Sp. z o.o. :

KOSZT POJEMNIKA (ZŁ)

1. 110 (metalowy) 180 zł
2. 120 (plastikowy) 95 zł
3. 240 (plastikowy) 120 zł

Ponadto przypominamy, że:

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby osób korzystających z tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów oraz częstotliwości ich pozbywania się.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów na czas pozbywania się tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawianie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

3. Pojemniki do zbierania odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne