Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

https://www.gorzyce.pl/aktualnosci/index/Centralna-Ewidencja-Emisyjnosci-Budynkow/idn:452

30 czerwca 2022 r., minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych składają deklaracje do CEEB.

Aplikacja CEEB.gov.pl działa tak, jak dotychczas.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje:

• dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
• dla źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia,
• dla wszystkich, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku do 30 czerwca 2022r. – natychmiastowe złożenie deklaracji.

Przypominamy, iż za brak złożonej deklaracji grozi karą grzywny zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

Oznacza to, że Urząd nadal przyjmuje i wprowadza deklaracje do CEEB!
Deklarację można złożyć:
• przez Internet -wchodząc na stronę zone.gunb.gov.pl Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/e-dowód
• papierowo w Urzędzie Gminy Gorzyce (ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce) lub wysyłając listem poleconym do Urzędu Gminy
Wzór deklaracji dostępny jest pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow lub w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy
Deklaracja zawiera takie informacje jak:
• Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
• Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw.
• Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy
• Adres e-mail również opcjonalnie
• Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.