Zebranie Wiejskie – 28.02.2020r. godz. 18.00

Porządek Zebrania Wiejskiego w Gorzycach w dniu 28.02.2020r.

1.Otwarcie zebrania

2.Powitanie zaproszonych gości i mieszkańców

3.Wyznaczenie protokolanta zebrania

4.Stwierdzenie prawomocności na podstawie listy obecności

5.Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Gorzyc za 2019r.

6.Sprawozdanie finansowe Rady Sołeckiej za 2019 r.

7.Informacja o działalności Spółki Wodnej za 2017 r.

8.Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami

9.Zadania rzeczowe na 2020 rok

10.Podział Funduszu Sołeckiego na 2020 rok

11.Udzielenie głosu zaproszonym gościom

12.Wolne wnioski i zapytania

13.Zakończenie zebrania.